TJ SOKOL Nov Hradec Krlov - http://www.sokol-nhk.cz (titno 16.2.2019 01:47)
O naší jednotě

Sokolsk hnut vzniklo v druh polovin 19.stolet na zklad ideologie dr. Miroslava Tyre, kter byl fascinovn kulturou antickho ecka. Jeho clem bylo vestrannou vchovou, tedy nejen tlesnou, ale i kulturn, mravn a obanskou angaovanost svch len pispt k hjen eskch nrodnch zjm a poslen esk spolenosti.

18.11. 1894 prvn valn hromada a tajnou volbou byli zvoleni prvn inovnci:
 starosta - A. Lorenz
 mstostarosta - V. Jandk
 nelnk - J. Petrof
 a dalch 8 len vboru
11.12.1894 bylo zahjeno prvn pravideln cvien
24.1.1895 se ukzali novohradet Sokolov ji v krojch
prosinec 1895 jednota mla 95 len a 14 dorostenc, dobe vybaven cviebn sl nadm a ninm
19.1.1896 druh dn valn hromada
Nsledovala lta pln inorod a spn prce. Rozrstal se poet len a zaaly cviit i ensk sloky. Vnitn ivot v jednot se opral o dobr a psn d. Besdky, akademie, tanen a spoleensk zbavy, divadlo a loutkov divadlo, hudba, pveck sbor apod. pinely jednot nejen hmotn, ale pedevm morln zisk. Tlocvin jednota Sokol NHK patila k vzornm jednotm upy Orlick.
rok 1901 provedena zmna stanov a ve Tebi byla ustanovena poboka
rok 1902 ustanoven ensk odbor, musk sloky dorostu rozdleny na dorostence a ky
rok 1904 opatila oblekov komise 5 kroj
rok 1907 odevzdn krsnho praporu jednot, pozen bratmi a sestrami na jednoty. Dle bylo zskno povolen k pouvn obecnho psnku jako letnho cviit.
rok 1909 zmny stanov
rok 1911 poizovaly se nov kroje (nklady pro astnka sletu - 2005,4 K). Zaloen oddl dorostenek.
20.8.1914 posledn schze vboru a byla uinna opaten k ochran a zachovn sokolskho majetku, aby nebyl zabaven rakouskou vldou, jednota byla rozputna. Ohnek sokolstv udrovaly tajn pouze sokolsk eny, kter ji ped ukonenm vlky zaaly cviit.
rok 1918 konec vlky, sokolsk ivot se zan opt rozvjet, cvi se v hostinci U Vejvod, pro pozstal po padlch se zakld Fgnerv fond
rok 1920 VII. vesokolsk slet v Praze
rok 1922 osamostatnila se poboka Sokola v Bti a byla zaloena nov ve Vysok nad Labem, probhla zmna stanov
14.6.1923 bylo dosaeno cle sokolskho snaen, jednota m vlastn sokolovnu - a hned se cvi
30.9.1923 slavnostn oteven sokolovny na Novm Hradci Krlov slavnostn akademi a vnekem
rok 1925 zzen jevit s portlem a oponou
rok 1926 ppravy na VIII. vesokolsk slet
24.5.1929 projd obc president Osvoboditel T.G.Masaryk, kter se podepisuje na tituln list nov zaloen sokolsk kroniky.
rok 1930 novohradeck sokolsk jednota se astnila mstnch i celosttnch oslav, konala verky pro chud dti s pohotnm, loutkov pedstaven zdarma, byl tak zaloen fond pro nezamstnan
18.3.1930 se jednota poklonila rakvi spisovatele Aloise Jirska, peven pes Nov Hradec Krlov do rodnho Hronova
rok 1931 mezi dva hromosvody na pstavbu sokolovny byl umstn npis SOKOL, roh budovy u stechy byl opaten atikou a na n byl umstn ptk sokol s roztaenmi kdly
rok 1932 ppravy na IX. vesokolsk slet, pro inovnky se zakupuje psac stroj a pro cvic, hudebnky a herce pianino
19.6.1932 pedaly sestry a dorostenky dorostencm vlajku, kterou jim vnovaly
29.10.1933 k vro 28.10. se konala oslava spojen s akademi
rok 1937 mrtm Slvka Hemelka a odchodem dalch len, innost jednoty ochabla
rok 1938 jubilejn X. slet spadal do obdob krize, do obdob mezi kvtnovou a zijovou mobilizac
26.1.1941 posledn valn hromada
12.4.1941 innost Sokola byla edn zastavena, cel sokolstvo rozputno a sokolsk majetek zabaven
rok 1944 do obdob okupace pipadlo 50. vro zaloen jednoty - oslavy probhly a potkem roku 1946
rok 1947 dlouholet starosta Martinek pro nemoc odstoupil, starostou byl zvolen bratr B.Ondrek
rok 1948 XI. povlen slet v Praze, vichni nacviovali u od roku 1947 Sokol se sna o sjednocen veker tlovchovy a sportu - ke sjednocen vak nedolo
Po roce 1948 dolo k nedobrovolnmu sjednocen. Sokol byl zaazen do nov celosttn organizace DSO (Dlnick sportovn organizace). Vznikl spolek s nzvem Tlovchovn jednota Tatran a byl dn pod patront tovrn hudebnch nstroj. Kdy se naskytla pleitost, byl nzev zmnn na Sokol. Nebyla to vak pvodn Tlocvin jednota Sokol, soust OS, ale nov vznikl organizace Tlovchovn organizace Sokol, soust STV. Po tchto udlostech spousta len ukonila sv lenstv.
29.1.1990 byla obnovena Tlocvin jednota Sokol. Na mimodn valn hromad se k pvodn sokolsk mylence pihlsilo 65 len. Bylo podno o navrcen sokolskho majetku.
5.3.1990 ustavujc schze Tlocvin jednoty Sokol Nov Hradec Krlov, 41 zjemc o lenstv, zvolen ppravn vbor: br. Ondrek (starosta 1947-1953, 1990-1997), ermk, vork, Novk, ses. Strdalov, Zdobnsk, Zikmundov
24.6.1990 zjezd na Slet sokolsk upy vdesk. Ve Vdni vystoupilo 9 cvienek.
27.9.1990 registrace na jednoty na Ministerstvu vnitra R
bezen 1991 novohradeck jednota pod I. Sokolskou akademii
1.6.1991 Dtsk den se Sokolem
23.2.1992 valn hromada
jaro 1993 dv cviitelky obdrely prkaz cviitele III. t.
rok 1993 ncviky na XII. vesokolsk slet
rok 1994 XII. vesokolsk slet na strahovskm stadionu v Praze
1997-1998 starosta Bohuslav Novk
od r.1998 starosta Stanislav Jare
1994-2004 fungovaly tyto oddly:
 sokolsk vestrannost - ci, eny a mui
 aerobik a kondin kulturistika - kyn a eny
 badminton - ci, eny a mui
 odbjen - mui a eny
 turistika mldee
 modern gymnastika - dvky
 pveck soubor Bendl - eny a mui
 historick erm - eny a mui
 netradin sporty - dti a dospl
rok 2000 XIII. vesokolsk slet v Praze
17.4.2002 Dlouholet len Karel Pral (narozen 22.2.1921), po dobu 11 let politick vze totalitnho komunistickho reimu, v roce 1968 spoluzakladatel Klubu K 231, v roce 1989 spoluzakladatel Obanskho fra, pedseda okresnho sdruen Konfederace politickch vz a inicitor postaven pamtnku Obtem komunistickho nsil na Riegrov nmst, se za sv celoivotn sil stal lauretem prestin vron Ceny dr. Frantika Ulricha za rok 2001, kterou pevzal z rukou primtora msta Hradce Krlov.
Akce pro veejnost:
- tradin sobotn tanen zbavy:
     Makarn karneval
Pomlzkov zbava
Posvcensk zbava
Mikulsk zbava
- tradin akce pro dti:
Dtsk karneval
Dtsk mikulsk rej s nadlkou
- v poslednch pti letech kadoron podme jedno a dv divadeln pedstaven v proveden ochotnk z okol
- stle oblbenj jsou oteven sportovn turnaje pro leny i veejnost v nohejbalu trojic, odbjen, stolnm tenisu a movm vceboji dvojic
K 31.12.2004 mla nae jednota 165 len.
rok 2005 ppravy na XIV. vesokolsk slet, prava venkovnho hit