TJ SOKOL Nový Hradec Králové - http://www.sokol-nhk.cz (tištěno 17.7.2024 22:28)
O naší jednotě

Sokolské hnutí vzniklo v druhé polovině 19.století na základě ideologie dr. Miroslava Tyrše, který byl fascinován kulturou antického Řecka. Jeho cílem bylo všestrannou výchovou, tedy nejen tělesnou, ale i kulturní, mravní a občanskou angažovaností svých členů přispět k hájení českých národních zájmů a posílení české společnosti.

18.11. 1894 první valná hromada a tajnou volbou byli zvoleni první činovníci:
 starosta - A. Lorenz
 místostarosta - V. Jandík
 náčelník - J. Petrof
 a dalších 8 členů výboru
11.12.1894 bylo zahájeno první pravidelné cvičení
24.1.1895 se ukázali novohradečtí Sokolové již v krojích
prosinec 1895 jednota měla 95 členů a 14 dorostenců, dobře vybavený cvičební sál nářadím a náčiním
19.1.1896 druhá řádná valná hromada
Následovala léta plná činorodé a úspěšné práce. Rozrůstal se počet členů a začaly cvičit i ženské složky. Vnitřní život v jednotě se opíral o dobrý a přísný řád. Besídky, akademie, taneční a společenské zábavy, divadlo a loutkové divadlo, hudba, pěvecký sbor apod. přinášely jednotě nejen hmotný, ale především morální zisk. Tělocvičná jednota Sokol NHK patřila k vzorným jednotám župy Orlické.
rok 1901 provedena změna stanov a ve Třebši byla ustanovena pobočka
rok 1902 ustanoven ženský odbor, mužské složky dorostu rozděleny na dorostence a žáky
rok 1904 opatřila obleková komise 5 krojů
rok 1907 odevzdání krásného praporu jednotě, pořízen bratřími a sestrami naší jednoty. Dále bylo získáno povolení k používání obecního písníku jako letního cvičiště.
rok 1909 změny stanov
rok 1911 pořizovaly se nové kroje (náklady pro účastníka sletu - 2005,4 Kč). Založen oddíl dorostenek.
20.8.1914 poslední schůze výboru a byla učiněna opatření k ochraně a zachování sokolského majetku, aby nebyl zabaven rakouskou vládou, jednota byla rozpuštěna. Ohníček sokolství udržovaly tajně pouze sokolské ženy, které již před ukončením války začaly cvičit.
rok 1918 konec války, sokolský život se začíná opět rozvíjet, cvičí se v hostinci U Vejvodů, pro pozůstalé po padlých se zakládá Fügnerův fond
rok 1920 VII. všesokolský slet v Praze
rok 1922 osamostatnila se pobočka Sokola v Býšti a byla založena nová ve Vysoké nad Labem, proběhla změna stanov
14.6.1923 bylo dosaženo cíle sokolského snažení, jednota má vlastní sokolovnu - a hned se cvičí
30.9.1923 slavnostní otevření sokolovny na Novém Hradci Králové slavnostní akademií a věnečkem
rok 1925 zřízení jeviště s portálem a oponou
rok 1926 přípravy na VIII. všesokolský slet
24.5.1929 projíždí obcí president Osvoboditel T.G.Masaryk, který se podepisuje na titulní list nově založené sokolské kroniky.
rok 1930 novohradecká sokolská jednota se účastnila místních i celostátních oslav, konala večírky pro chudé děti s pohoštěním, loutková představení zdarma, byl také založen fond pro nezaměstnané
18.3.1930 se jednota poklonila rakvi spisovatele Aloise Jiráska, převážené přes Nový Hradec Králové do rodného Hronova
rok 1931 mezi dva hromosvody na přístavbu sokolovny byl umístěn nápis SOKOL, roh budovy u střechy byl opatřen atikou a na ní byl umístěn pták sokol s roztaženými křídly
rok 1932 přípravy na IX. všesokolský slet, pro činovníky se zakupuje psací stroj a pro cvičící, hudebníky a herce pianino
19.6.1932 předaly sestry a dorostenky dorostencům vlajku, kterou jim věnovaly
29.10.1933 k výročí 28.10. se konala oslava spojená s akademií
rok 1937 úmrtím Slávka Hemelíka a odchodem dalších členů, činnost jednoty ochabla
rok 1938 jubilejní X. slet spadal do období krize, do období mezi květnovou a zářijovou mobilizací
26.1.1941 poslední valná hromada
12.4.1941 činnost Sokola byla úředně zastavena, celé sokolstvo rozpuštěno a sokolský majetek zabaven
rok 1944 do období okupace připadlo 50. výročí založení jednoty - oslavy proběhly až počátkem roku 1946
rok 1947 dlouholetý starosta Martinek pro nemoc odstoupil, starostou byl zvolen bratr B.Ondráček
rok 1948 XI. poválečný slet v Praze, všichni nacvičovali už od roku 1947 Sokol se snaží o sjednocení veškeré tělovýchovy a sportu - ke sjednocení však nedošlo
Po roce 1948 došlo k nedobrovolnému sjednocení. Sokol byl zařazen do nové celostátní organizace DSO (Dělnická sportovní organizace). Vznikl spolek s názvem Tělovýchovná jednota Tatran a byl dán pod patronát továrně hudebních nástrojů. Když se naskytla příležitost, byl název změněn na Sokol. Nebyla to však původní Tělocvičná jednota Sokol, součást ČOS, ale nově vzniklá organizace Tělovýchovná organizace Sokol, součást ČSTV. Po těchto událostech spousta členů ukončila své členství.
29.1.1990 byla obnovena Tělocvičná jednota Sokol. Na mimořádné valné hromadě se k původní sokolské myšlence přihlásilo 65 členů. Bylo požádáno o navrácení sokolského majetku.
5.3.1990 ustavující schůze Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hradec Králové, 41 zájemců o členství, zvolen přípravný výbor: br. Ondráček (starosta 1947-1953, 1990-1997), Čermák, Švorčík, Novák, ses. Strádalová, Zdobínská, Zikmundová
24.6.1990 zájezd na Slet sokolské župy vídeňské. Ve Vídni vystoupilo 9 cvičenek.
27.9.1990 registrace naší jednoty na Ministerstvu vnitra ČR
březen 1991 novohradecká jednota pořádá I. Sokolskou akademii
1.6.1991 Dětský den se Sokolem
23.2.1992 valná hromada
jaro 1993 dvě cvičitelky obdržely průkaz cvičitele III. tř.
rok 1993 nácviky na XII. všesokolský slet
rok 1994 XII. všesokolský slet na strahovském stadionu v Praze
1997-1998 starosta Bohuslav Novák
od r.1998 starosta Stanislav Jareš
1994-2004 fungovaly tyto oddíly:
 sokolská všestrannost - žáci, ženy a muži
 aerobik a kondiční kulturistika - žákyně a ženy
 badminton - žáci, ženy a muži
 odbíjená - muži a ženy
 turistika mládeže
 moderní gymnastika - dívky
 pěvecký soubor Bendl - ženy a muži
 historický šerm - ženy a muži
 netradiční sporty - děti a dospělí
rok 2000 XIII. všesokolský slet v Praze
17.4.2002 Dlouholetý člen Karel Páral (narozen 22.2.1921), po dobu 11 let politický vězeň totalitního komunistického režimu, v roce 1968 spoluzakladatel Klubu K 231, v roce 1989 spoluzakladatel Občanského fóra, předseda okresního sdružení Konfederace politických vězňů a iniciátor postavení památníku Obětem komunistického násilí na Riegrově náměstí, se za své celoživotní úsilí stal laureátem prestižní výroční Ceny dr. Františka Ulricha za rok 2001, kterou převzal z rukou primátora města Hradce Králové.
Akce pro veřejnost:
- tradiční sobotní taneční zábavy:
     Maškarní karneval
Pomlázková zábava
Posvícenská zábava
Mikulášská zábava
- tradiční akce pro děti:
Dětský karneval
Dětský mikulášský rej s nadílkou
- v posledních pěti letech každoročně pořádáme jedno až dvě divadelní představení v provedení ochotníků z okolí
- stále oblíbenější jsou otevřené sportovní turnaje pro členy i veřejnost v nohejbalu trojic, odbíjené, stolním tenisu a míčovém víceboji dvojic
K 31.12.2004 měla naše jednota 165 členů.
rok 2005 přípravy na XIV. všesokolský slet, úprava venkovního hřiště
Založen oddíl stolního tenisu
Pokračuje výstavba venkovního víceúčelového hřiště
Starosta Jareš dostal při příležitosti jubilea 60 let stříbrnou medaili ČOS
rok 20062. 5. Prezident Václav Klaus se nám podepsal do Pamětní knihy
20. 5. Slavnostně otevřeno venkovní víceúčelové hřiště. Celkové náklady 800 000 Kč.
2.-6. 7. XIV.všesokolský slet v Praze. Celkem 7 cvičenek a cvičenců jednoty ve skladbách Zpěv naděje, Chlapáci II a Ta naše písnička česká.
rok 200725. 2. Volební valná hromada – zvoleni starosta St. Jareš, místostarosta Jar. Švorčík, jednatelka Eva Ročková, hospodář V. Zábranský, členka výboru H. Vondráčková
Jubilea: Drahoš Čermák 85 let, Jarmila Zdobinská 75 let, Jaroslav Švorčík 60 let,Josef Brzický a Petr Prokeš 50 let.
rok 2008Pro veřejnost uspořádány 4 taneční zábavy, 2 akce pro děti a 2 divadelní představení.
Otevřený turnaj ve stolním tenisu v naší sokolovně – J. Landa (2.) , A. Baran (3.).
V. Zábranský, St. Jareš a Zd. Jušta dostali čestné uznání od Oblastního výboru Českého badmintonového svazu.
Jednota má 205 členů.
rok 2009Oslava 115 let od založení jednoty v roce 1894: Výstava historických dokumentů, fotografií, kronik a předmětů.
rok 201028. 2. Volební valná hromada: Starosta St. Jareš, členové A. Baran, J. Králová, J. Švorčík a K. Zubatý.
Pro nezájem zrušeny dvě tradiční taneční zábavy – Pomlázková a Posvícenská. Zůstává Maškarní karneval a Mikulášská.
rok 201120. 2. Na valné hromadě bylo přijato usnesení, že taneční zábavy budou nekuřácké.
24. 9. Sletovou štafetu předávají naši členové na Kunětické hoře.
24. 9. Stanislav Jareš rezignoval na funkci starosty.
Jednota má 311 členů.
rok 2012Momořádná valná hromada: Starostka Kat. Snášelová, místostarosta Jan Volf, členové J. Švorčík, Monika Šplíchalová.
XV. všesokolského sletu se zúčastnilo našich 39 cvičenek a cvičenců ve skladbách: Ať žijí duchové, Dávej, ber, Chlapáci III.
Do Pamětní knihy se zapsal Hradečák kardinál, arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka.
rok 20139. 3. Řádná volební valná hromada: Zvoleni byli Kateřina Snášelová jako historicky první starostka naší jednoty, místostarosta J. Volf, jednatelka R. Mervartová, členové P. Kuchyňová, J. Rohlena, J. Švorčík a M. Šplíchalová.
Členská základna: 307 členů, z toho žákyně 36, žáci 17, dorost 2, děti 114, ženy 92, muži 46.
Oddíly: sokolská všestrannost, aerobik-kondiční kulturistika žen, badminton-nohejbal, stolní tenis, netradiční sporty (NESPO).
rok 2014V rámci sokolské všestrannosti založeno cvičení mužů-seniorů, cvičitel K. Pavlásek.
Provedeno zateplení stropu tělocvičny a náhrada individuálních plynových topidel plynovým kotlem a teplovodními radiátory. Vyměněna rozebíratelná stěna mezi jevištěm a tělocvičnou. Cíl: úspora energie.
7. 6. První Sokolení – setkání dětí, mládeže a dospělých celé jednoty.
18. 10. Při mimořádné valné hromadě Župy orlické v naší sokolovně se do Pamětní knihy zapsala starostka ČOS Hana Moučková.
31. 12. Jednota má 345 členů.
rok 2015Oslav 90 let Tyršova domu v Praze jsme se zúčastnili ve skladbě Chlapáci III.
20. 6. Oslava výročí 50 let badmintonového oddílu.
25. 10. Sokolská akademie Župy orlické při příležitosti výročí 120 let založení – cvičili naši naše předškolní děti a mladší žactvo pod vedením K. Snášelové.
rok 2016Volební valná hromada. Zvoleni: K. Snášelová starostkou, j. Volf místostarostou, R. Mervartová jednatelkou a J. Rohlena, J. Švorčík a M. Šplíchalová členy výboru.
rok 20172. 4. Po mnoha letech začal u nás fungovat ochotnický divadelní soubor Pathálie vedený Karlem Syrůčkem. Jako první hru uvedl podle K. Čapka.
23.-24. 9. Sletová štafeta jednot Župy orlické a Župy podkrkonošské-Jiráskovy končila v naší sokolovně. Odtud ji kurýři odvezli do Tyršova domu v Praze.
Jednota má 392 členů.
rok 2018Sokolská kapka krve – do akce se zapojila i naše jednota.
1.– 6. 7. XVI. všesokolský slet – Z naší jednoty cvičilo ve skladbách Děti, to je věc, Cirkus, Siluety, Borci a Princezna Republika 57 členů. Po skončení sletu jsme vydali Sletový zpravodaj s informacemi a fotografiemi o sletu v Praze.
Jarmila Zdobinská (86) byla v Tyršově domě oceněna za celoživotní práci v sokolském hnutí stříbrnou medailí ČOS.
K 31. 12. měla jednota 424 členů, z toho 183 dospělých a 241 dětí a mládeže.
rok 20195. 2. 125. výročí založení naší jednoty v roce 1894 jsme si připomněli vydáním a distribucí Stručné historie, která mapuje činnost jednoty od založení do současnosti.
1. 6. Sokolení